Hướng dẫn cách niệm phật hàng ngày chi tiết chính xác nhất

Việc niệm Phật hàng ngày sẽ mang lại nhiều công đức, phúc báo lớn cho mọi người đồng thời giúp mọi người giữ vững bản tâm trong sạch cho cuộc sống an yên. Hãy cùng chuyên mục tâm linh tìm hiểu cách niệm Phật hàng ngày nhé!

Hướng dẫn cách niệm phật hàng ngày
Hướng dẫn cách niệm phật hàng ngày

Phương pháp niệm Phật có công năng trừ phá các vọng niệm đen tối ở nơi tâm của con người. Các dục vọng này làm cho tâm mê muội, mờ ám trở nên sáng suốt, chẳng khác gì chất phèn làm cho nước trở nên trong vậy.

Công đức của việc niệm Phật còn to lớn hơn nữa, vì một câu niệm Phật có thể gồm thâu cả 3 tạng kinh điển, hết thảy thần chú, cùng là các pháp viên đốn, như tham thiền, quán tưởng…

Cách niệm Phật hàng ngày:

1. Đảnh lễ

  • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)
  • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
  • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. Sám hối

(Hành giả quỳ lên chấp hai tay lại khấn nguyện):

Con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có……..Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tất cả tội lỗi từ vô thỉ, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ… Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con, thành tâm sám hối, không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai thề không dám tạo nữa.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

3. Tán Phật

Phật A Di Đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ Tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

4. Niệm Phật

Nam-mô A Di Đà Phật. (108 lần hoặc tùy niệm càng nhiều càng tốt)

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (10 lần)

5. Phát nguyện

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương

Chín phẩm hoa sen là Cha Mẹ,

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

6. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này,

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ân nặng (ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân Tổ quốc và ân chúng sanh vạn loại)

Dưới cứu khổ ba đường (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh)

Nếu có ai thấy nghe,

Đều phát lòng bồ đề

Hết một báo thân này,

Đồng sanh cõi Cực Lạc.

(Quỳ xuống chấp hai tay lại đưa lên ngang ngục thành tâm hồi hướng, nguyện):

– Con nguyện đem công đức này, cúng dường lên 3 ngôi tam bảo, 4 ơn cùng 3 cõi pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

– Con xin hồi hướng công đức này nguyện cho quốc thái dân an chúng sinh an lạc thế giới hòa bình.

– Hồi hướng cho tất cả các vong linh ở xung quanh đây, các oán hồn yểu tử thập loại cô hồn đầu ngành cuối bể, không nhà không cửa, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con xả bỏ oán thù, cùng con niệm phật, được nhiều phước báu tốt đẹp, thảy đều siêu thoát, hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ.

– Nguyện hồi hướng công đức này đến cho.. (người mất tên gì nói ra..) được nhiều phước báu tốt đẹp sanh về cõi Tịnh độ an nhàn.

– Nguyện hồi hướng công đức này đến Cha Mẹ anh chị em thân bằng quyến thuộc hiện tiền của con thân tâm an lạc, thiện căn tăng trưởng, thọ mạng lâu dài, nghiệp chướng tiêu trừ, tứ đại điều hoà, làm lành lánh dữ, biết đến Phật Pháp, chuyên tâm tu hành.

– Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại đôi bên đồng sanh Tịnh Độ.

– Nguyện cho con ba chướng tiêu trừ, ba độc tiêu trừ phúc huệ tăng trưởng, thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa, tâm Bồ Đề tăng trưởng, hết một báo thân này con nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc.

– Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

7. Tam tự quy y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải Đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy).

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy).

Bài viết trên của website xosomiennam.org đã hướng dẫn độc giả cách niệm Phật hàng ngày, hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho độc giả trong cuộc sống. Ngoài ra độc giả có thể tham khảo thêm lời Phật dạy về đạo làm con nếu muốn nhé

X